Curatele

Mensen die niet in staat zijn de gevolgen van bepaalde handelingen te overzien kunnen zichzelf daarmee erg benadelen. Iemand met een psychische aandoening kan bijvoorbeeld onverantwoord veel geld lenen of uitlenen. Curatele betekent dat iemand niet zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Iemand die onder curatele is gesteld, is daarmee automatisch handelingsonbekwaam.

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld (de curandus). Zoals een wettige ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen van de curandus en behartigt de materiële en niet-materiële belangen. Praktisch gezien is hij bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer bevoegdheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de curandus. Tegenwoordig is het ook mogelijk een geregistreerd bewind in te stellen. Dit betekent dat, net bij als onder curatele stelling, het bewind wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Ook worden deze maatregelen geregistreerd in het centrale register bij de rechtbank. Dit betekent dat de verkopende partijen in dit register kunnen nakijken of een persoon onder bewind of curatele is gesteld.

Bij een curatele wordt er samengewerkt tussen De Dijk Mentorschap en Hagen Bewindvoering. Waarbij de De Dijk Mentorschap de welzijnszaken voor haar rekening neemt en Hagen Bewindvoering de financiële zaken.