Mentorschap

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het wenselijk dat hij of zij hierbij wordt ondersteund. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen, maar het kan ook zijn dat er geen familie meer is of de familie deze taak niet op zich kan of wil nemen. In dat geval kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger benoemen. De mentor moet jaarlijks aan de rechtbank verantwoording afleggen, over de situatie en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden hun eigen belangen niet meer goed kunnen behartigen.

Wij vinden het belangrijk dat de mentor te allen tijde probeert te handelen vanuit de geest en wens van de cliënt. Regelmatig contact met de cliënt en zijn of haar zorg- en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor een absolute voorwaarde. Alleen dan is goede belangenbehartiging mogelijk.

Beslissingen

De mentor neemt de beslissingen zoveel mogelijk in overleg en samen met de cliënt. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen, als het gaat om een medische behandeling of juist het stoppen daarvan.

Verplichtingen

De mentor neemt beslissingen op persoonlijk vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van de betrokkene te bevorderen. De mentor heeft tot taak om ook op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven. Bijvoorbeeld over de vraag of een echtscheiding moet worden aangevraagd of over de omgang met bepaalde mensen.

Bevoegdheden

De mentor heeft alle bevoegdheden die hij in het belang van zijn taak nodig heeft. Hij kan echter niet beslissen in hoogstpersoonlijke aangelegenheden (zoals het opmaken van een testament). De mentor kan zich wel mengen in een relatie van de betrokkene, als die een negatief effect op de betrokkene heeft.

Behandelingsplan

De mentor is aanwezig bij de bespreking van een zorg- of behandelingsplan..

Overlijden

De taken en bevoegdheden van een mentor eindigen bij overlijden van een cliënt. Indien er geen partner of familieleden zijn en er geen executeur testamentair is benoemd, kan de mentor een rol spelen bij het organiseren van de uitvaart.